HÉT KENNIS- EN INSPIRATIEPLATFORM VOOR ALLE PROFESSIONALS UIT DE SCHOONHEIDS- EN MASSAGEBRANCHE.

Ingezonden brief over ANBOS + nieuwe reacties van betrokkenen

Het zal vele ANBOS-leden, maar ook niet-ANBOS leden, niet zijn ontgaan. Op social media is door Els van Meenen, oud bestuurslid van ANBOS, een bericht geplaatst over ANBOS. Deze brief is ANBOS de avond voor de Algemene Ledenvergadering gestuurd om voor te lezen tijdens de vergadering. De brief is ook als ingezonden brief aan onze redactie verstuurd. Wij hebben uiteraard ook Jantine van ’t Klooster, voorzitter van ANBOS, om een reactie gevraagd. De ingezonden brief en de reactie van ANBOS circuleren al op social media en op de website van ANBOS. Reden voor Els om nog een reactie te geven op de reactie van ANBOS over haar brief. In dit artikel lees je zowel de ingezonden brief als de reactie hierop van ANBOS, maar ook de nieuwe reactie van Els. Ook Patrick Grevelingen, inmiddels weg bij ANBOS, reageert. Daarnaast wilde ook Gudrun Has, betrokken bij ANBOS en het Skinregister, iets kwijt over de beschuldiging aan haar adres.

Wij als redactie nemen in deze kwestie geen stelling, maar als vakmedium geven wij wel weer wat er speelt. Dit zijn nu de eerste reacties. Het staat iedereen vrij om te reageren.

INGEZONDEN BRIEF DOOR ELS VAN MEENEN

Beste bestuur en ANBOS Leden,

Ik schrijf deze brief omdat ik vind dat de leden van ANBOS recht hebben om te weten wat er zich achter de schermen bij ANBOS allemaal afspeelt. De afgelopen tijd wordt mij steeds meer duidelijk wat voor een ‘One Woman Show’ ANBOS aan het worden is. En eigenlijk wist ik dit al, door mijn persoonlijke ervaring tijdens mijn bestuursperiode. De vrouw waar alles om draait is onze voorzitter Jantine van ’t Klooster. Ik zal diverse punten benoemen, die in grote lijnen een duidelijke weergave geven van hoe ANBOS bestuurd wordt. Veel hiervan heb ik onlangs al in diverse groepen op facebook gedeeld. Soms zal ik er wat dieper op ingaan. Ik heb ervoor gekozen om deze brief naar ANBOS te sturen met het verzoek het voor te lezen tijdens de ALV, omdat er geen mogelijkheid voor spreken is tijdens een online ALV en er daardoor ook geen gezonde discussie kan zijn. Alles wat ik hier deel komt uit zeer betrouwbare bronnen of vertel ik uit eigen ervaring. Luister en huiver…

De afgelopen 2,5 jaar zijn er 2 bestuursleden, waaronder ikzelf, die hun bestuursperiode vroegtijdig gestopt zijn en 1 kandidaat bestuurslid (Nathalia van der Ark) die zich op het laatst (op 7 juni jongstleden) niet verkiesbaar stelde als bestuurslid Sectie Scholing. De reden ligt bij alle 3 op hetzelfde vlak: Gepasseerd worden in zaken die betrekking hebben op de persoonlijke portefeuille. Ik citeer uit de brief van Janine van Rossum, voormalig bestuurslid sectie Voortgezette Opleiding en Specialisaties, waarin zij haar ontslag indient: “Alhoewel dit onderwerp direct betrekking heeft op mijn portefeuille, ben ik niet betrokken in de voorgenomen besluitvorming. De afgelopen 15 maanden heb ik mijn bestuursfunctie meer als ceremonieel dan als functioneel ervaren. En daar pas ik voor.”
In een gesprek wat ik met Nathalia van der Ark had, vertelde ze: “Ze (Jantine van ’t Klooster) jast besluiten door de bestuursvergadering die niet van tevoren gemeld zijn en niet aangeboden zijn ter voorbereiding.”
Zelf heb ik dergelijke ervaringen ook. Ik werd niet betrokken bij dingen die perfect aansluiten bij de portefeuille die ik had, zoals de netwerkbijeenkomsten Ontmoeten en Verbinden en het SKIN register. Ik heb in 2019 alleen de eerste opzet hiervoor geschreven en deze is bijna 100% overgenomen. Ik heb hier meerdere keren een opmerking over gemaakt en dan werd er beterschap beloofd. Er veranderende echter niks.

Naast 3 (kandidaat)bestuursleden zijn er de afgelopen maanden op kantoor ook de nodige mensen gestopt en staan er nu 3 vacatures open. Éen van de mensen die zijn ontslag gekregen heeft, is Patrick Greveling. Hij was Manager Beleidszaken. Patrick kreeg in mei te horen dat zijn contract – na 2 jaar – per 1 juli niet omgezet zou worden naar een vast contract. Na diverse meningsverschillen met Jantine van ’t Klooster kreeg hij op 9 juni een mail met de mededeling dat zijn contract per 13 juni gestopt werd. Aangezien dit onrechtmatig is, gaat hij een procedure opstarten en dit zal voor ANBOS de nodige kosten met zich meebrengen. Ook werd hij op 9 juni al geblokkeerd op alle systemen, zodat werken voor hem überhaupt onmogelijk werd.

Ook op de afdeling Communicatie staan een aantal vacatures open. Op dit moment is daarom onze voorzitter Jantine van ’t Klooster – naast haar voorzitterschap waar ze rijkelijke voor beloond wordt – 2 dagen werkzaam op de afdeling Communicatie. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter Jantine van ’t Klooster en Linda Reurich als secretaris/penningmeester, bepaalt het salaris en arbeidsovereenkomst van werknemers van ANBOS. Voor de werkzaamheden op de communicatie afdeling heeft Jantine zichzelf een riante beloning van €85,- per uur toegekend, een tarief dat een stuk hoger ligt dan de anderen die werkzaamheden voor ANBOS verrichten. Zelf kreeg ik een paar maanden geleden het verzoek wat werkzaamheden voor ANBOS te doen betreffende mogelijkheden voor het aanbieden van rechtenvrije muziek, omdat het bedrijf waarmee ANBOS samenwerkte ermee stopte. Ik mocht voor deze werkzaamheden maximaal 8 uur á €45,- declareren. Ook als bestuurslid lag het tarief dus ver onder de €85,- per uur.

Laat ik dan nog even bij de werkzaamheden van onze voorzitter blijven. Naast voorzitter van ANBOS is Jantine van ’t Klooster ook voorzitter van SKIN register, waarvan gepretendeerd wordt onafhankelijk te zijn. Hoe kan een organisatie onafhankelijk zijn als de voorzitter van SKIN dezelfde persoon is als van ANBOS? Als ik dan verder kijk wie er in het bestuur van het SKIN register zitten en kijk naar de workshops van de ANBOS Academy, dan valt mij weer wat op: Alle workshops die ANBOS Academy aanbied zijn geaccrediteerd door SKIN register, terwijl ik weet dat andere aanbieders van opleidingen veel moeite hebben om hun opleidingen geaccrediteerd te krijgen. Voor meer dan de helft van de workshops die bij ANBOS Academy gegeven worden, is Gudrun Has de docent. En wie zit er nog meer in het bestuur van het SKIN register? Juist… Gudrun Has! Ook Jantine van ’t Klooster geeft workshops Ethiek voor ANBOS Academy. Hoe kun je het SKIN register dan nog onafhankelijk noemen? Ik bezit notulen van een bestuursvergadering, waarin wordt gesproken over het aantal deelnemers aan het SKIN register dat achterblijft en dat het meer onder de aandacht gebracht moet worden. Ook wordt hierin gesproken over de accreditatie en hoe de ANBOS Academy aangehaakt kan worden. Dit heet belangenverstrengeling! Als je zo alle functies bekijkt die onze voorzitter – naast het voorzitterschap van ANBOS – zichzelf toe-eigent dan kunnen we wel van een echte ‘One Woman Show’ spreken. Of dit wenselijk is kun je je afvragen…

De afgelopen maanden heeft ANBOS ook nog diverse grote steken laten vallen. Ik noem er een paar:
– De onrust omtrent de WKKGZ en het eerst niet en dan weer wel open mogen voor een deel van de salons tijdens de laatste corona lockdown. In eerste instantie had het bestuur de uitzondering op basis van de WKKGZ volledig gemist en werden zij hier door een aantal leden en mijzelf op gewezen.
– Het niet aanwezig zijn op de voorjaarsbeurs (de eerste weer in 2,5 jaar tijd en andere brancheverenigingen die wel aanwezig waren) terwijl er in de statuten staat dat het aanwezig zijn op (vak)beurzen of het zelf organiseren van (vak)beurzen één van de middelen is voor het behalen van de in de statuten vermelde gestelde doelen.
– Het niet meer aanbieden van een vakblad (gezien de reacties op Social Media zijn leden hier niet blij mee), het niet beantwoorden van mails van leden en het niet luisteren tot negeren van signalen van zowel leden, werknemers en (ex)bestuursleden.

Ik besef me dat er met het voorlezen van deze brief tijdens de ALV nog geen veranderingen komen. Verandering kan alleen met een bestuurlijke verandering. We kunnen straks stemmen voor 4 van de 5 bestuursfuncties die er zijn. Alleen de functie van voorzitter is niet kiesbaar. Voor de functie van bestuurslid Ondernemen en Innovatie en de functie van bestuurslid Onderwijs zijn, voor zover bekend tijdens het schrijven van deze brief, geen kandidaten. Voor de functie van bestuurslid Voortgezette Opleiding en Specialisaties is er 1 kandidaat bekend: Lenny van der Zwaan. En voor de bestuursfunctie van secretaris/penningmeester is Linda Reurich herkiesbaar. Volgens de statuten bestaat het bestuur van ANBOS uit een voorzitter, secretaris/penningmeester en minstens 2 andere personen. Hieraan wordt NIET voldaan. Als er naast de benoeming van Lenny van de Zwaan geen andere kandidaten zijn. Daarnaast mag niet meer dan de helft van de bestuurders betrokken zijn bij een onderwijsinstelling voor schoonheidsverzorging of daarmee zakelijke relaties hebben. Hieraan zal het bestuur ook NIET voldoen. Lenny van der Zwaan, mocht zij benoemt worden, is verbonden aan het ROC Amsterdam en Jantine van ’t Klooster geeft trainingen/workshops voor o.a. ANBOS Academy en aan huidtherapeuten via hun opleiders. Een bestuurder Onderwijs is meestal ook werkzaam in het onderwijs. Hiermee komen we op 2 van de 3 of 3 van de 4 bestuurders die gelinkt zijn aan een onderwijsinstelling. Als een meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden TEGEN de kandidaatsvoorstellen stemt, dan bestaat het bestuur nog maar uit 1 persoon en dat is de huidige voorzitter. Dit is te weinig om te mogen besturen en dan mogen er geen beslissingen meer genomen worden. Er zal dan binnen 10 weken een nieuwe ALV moeten komen waarbij een nieuw bestuur gekozen wordt of er komt een uitvoerende commissie die de bestuurlijke taken tijdelijk op zich neemt totdat er een nieuw bestuur gekozen is.

Aangezien, zoals blijkt uit al het bovenstaande, het grootste knelpunt binnen het bestuur de voorzitter is, zou het de voorzitter sieren vrijwillig haar functie neer te leggen en kan er echt met een frisse start begonnen worden aan een ANBOS die er is voor haar leden én luistert naar haar leden. Een ANBOS waar we met z’n allen trots op kunnen zijn, zonder dat er andere belangen meespelen.

Uiteraard wilde ik het bestuur kans geven op mijn brief te reageren tijdens de laatste ALV. Maar ze hebben de brief al niet voorgelezen. Ze hebben er alleen een paar punten uitgepakt, zonder de daarbij vermelde onderbouwingen en ze hebben op deze punten een ontwijkende reactie gegeven. In de chat tijdens de ALV werden ook de nodige kritische vragen aan het bestuur gesteld. Ook deze werden niet beantwoord.

Ik wens ieder stemgerechtigd lid alle wijsheid toe met het stemmen.
Els van Meenen

REACTIE ANBOS OP DE INGEZONDEN BRIEF (OOK GEPLAATST OP DE WEBSITE EN VERZONDEN NAAR DE ANBOS-LEDEN)

ANBOS geeft hieronder een reactie op een ingekomen ALV stuk, een brief van Els van Meenen van 20 juni 2022. Dit is een reactie van 23 juni 2022 en is ook aan ANBOS-leden gecommuniceerd.

De ingezonden brief werd de nácht voor de ALV (om 23:41 uur) aan het bestuur verzonden en daardoor hadden we niet de tijd ons hierop goed in te lezen. Het verzoek om de brief voor te lezen, werd kracht bij gezet door te eisen dat onze bestuursvoorzitter (anders) vrijwillig af zou moeten treden. Hoewel ingekomen stukken 3 weken en amendementen op de agenda (zoals een voorgesteld ontslag van een bestuurslid) 8 dagen voor de ALV door het bestuur ontvangen moeten zijn is deze brief toch – in het kader van openheid en transparantie -tijdens de ALV inhoudelijk behandeld. Secretaris/penningmeester Linda Reurich heeft tijdens de ALV, bij punt 2 ingekomen stukken de 8 hoofdpunten uit de brief benoemd en hier een hele korte reactie op gegeven. We gaan daar in dit statement graag wat dieper op in.

Oud-bestuurslid Els van Meenen beticht bestuursvoorzitter Jantine van ’t Klooster in de brief van het creëren van een ‘one woman show’ en dringt er in de brief op aan dat zij aftreedt. Els noemt hiervoor verschillende redenen waarop wij hieronder per punt onze reactie geven.

1. Els geeft in haar brief aan dat ze haar bestuursfunctie als ceremonieel heeft ervaren en zich niet voldoende betrokken voelde bij haar projecten in haar eigen portefeuille. Ze omschrijft de rol van Jantine als een ‘one woman show’.
Reactie ANBOS: Statutair gezien is het niet mogelijk om in je eentje alles te bepalen. Zo worden besluiten rondom het afsluiten van contracten, grote uitgaven en beslissingen bij ANBOS nooit alleen genomen. Dat is juist de kracht van een vereniging. De algemene ledenvergadering (ALV), waarin elk lid aanwezig kan zijn, is hierin het hoogst beslissende orgaan en het bestuur is uitvoerend. Daarnaast hebben wij ook een denktank waar op dit moment 28 leden in zitten. We betrekken hen bij beslissingen van bepaalde besluiten en projecten, zoals bijvoorbeeld de consumentenfilm. Via diverse andere commissies, zoals de financiële commissie en de diverse leden enquêtes ontvangen we ook input. De voorzitter houdt toezicht op alle lopende zaken. In de praktijk en in statuten beschreven hebben alle bestuursleden echter gelijke macht en inbreng.

2. Els stelt dat er op het kantoor van ANBOS veel vacatures zijn. Verschillende medewerkers zouden zijn gestopt en er zou een medewerker onrechtmatig zijn ontslagen.
Reactie ANBOS: ANBOS kampt inderdaad met vacatures, net zoals de rest van Nederland. Er zijn inderdaad een aantal collega’s gestopt, in verband met zeer uiteenlopende redenen. Omwille van de privacy van onze medewerkers gaan we op deze aantijgingen niet verder in. Wel zouden we willen melden dat ook personeelsaanstellingen een zaak zijn van het dagelijks bestuur van ANBOS en met die reden nooit alleen door de bestuursvoorzitter besloten kunnen worden.

3. Els benoemt dat Jantine naast haar bestuursfunctie, ook werk als ZZP-er voor ANBOS doet. Daarnaast zou ze daar een onevenredig hoge vergoeding voor krijgen.
Reactie ANBOS: We hadden een dusdanig groot probleem met de personeelsbezetting (zie punt hierboven over vacatures) dat er op een gegeven moment geen vaste communicatiemedewerkers meer in dienst waren. Zo staan er al sinds februari vacatures hiervoor open. Jantine heeft haar hulp aangeboden en het bestuur heeft daar mee ingestemd. Jantine heeft geen rol gehad in het officiële besluit haar tijdelijk als zzp’er in te huren. Juridisch hebben we daarin de juiste stappen gezet en zijn daarover ook altijd open geweest. Zonder daarover in detail te gaan is de informatie over het uurtarief in de brief van Els daarnaast onjuist en zijn tarieven voor zzp’ers die ingehuurd worden gelijk aan andere gelijkwaardige functies binnen de organisatie. Jantine heeft hierbij precies dezelfde overeenkomst gekregen als andere zzp’ers die ook door ANBOS ingehuurd worden. Door Jantine als zzp’er te laten bijspringen op de afdeling communicatie konden we alle geplande projecten door laten gaan en tegelijkertijd blijven zoeken naar nieuwe collega’s. We zullen daarom binnenkort nieuwe medewerkers verwelkomen die alle lopende zaken weer over zullen nemen. De vergoedingen voor bestuurswerk -waar Els in haar brief ook op doelt – zijn daarnaast niet één op één te vergelijken met salarissen van medewerkers of vergoedingen van zzp’ers die ingehuurd worden of in dienst zijn. Dat wordt met (toekomstige) bestuurders altijd duidelijk besproken.

4. Els geeft aan dat Jantine naast bestuursvoorzitter van ANBOS, ook bestuursvoorzitter van het onafhankelijke SKIN register is en betwijfelt daarom de onafhankelijkheid.
Reactie ANBOS: De verwevenheid tussen ANBOS en SKIN is tijdens de oprichting van SKIN heel gedetailleerd besproken en verwerkt in statuten. Over die verwevenheid is ANBOS altijd open geweest, ANBOS heeft immers het initiatief genomen tot dit register. Leden zijn nauw betrokken geweest in die besluitvorming, daar hebben we in januari 2020 ook nog een grote bijeenkomst over georganiseerd. Jantine is inderdaad op dit moment bestuursvoorzitter van beide organisaties. In de oprichtingsfase was het voor ANBOS én SKIN belangrijk dat die verwevenheid er ook op bestuursniveau zou zijn. ANBOS investeerde namelijk geld in de oprichting van het SKIN register. Als ANBOS hebben we ook zeker van de komst van SKIN geprofiteerd, denk aan het IPL/Laser dossier, maar ook aan de profilering van de branche in media-aandacht en politiek. Het is altijd de bedoeling geweest –en intern ook zo gecommuniceerd-dat de ‘dubbelrol’ van Jantine hierin tijdelijk was. In april van dit jaar is daarom besloten dat er wordt gezocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter voor het SKIN register. Beide organisaties dragen elkaar een warm hart toe en onafhankelijkheid wordt op die manier gewaarborgd.

5. Els geeft aan dat Jantine van ‘t Klooster en Gudrun Has (bestuurslid SKIN) ook opleiders zijn en workshops geven die ook bij SKIN zijn geaccrediteerd. Els betwijfelt de onafhankelijkheid daarvan.
Reactie ANBOS: Alle opleidingen van alle aanbieders worden door een onafhankelijke accreditatiecommissie en een accreditatiereglement beoordeeld.

6. Els verwijt het bestuur onnodige onrust over de Wkkgz tijdens de coronacrisis.
Reactie ANBOS: De regels voor openstelling tijdens de laatste lockdown waren onduidelijk. We hebben als ANBOS geprobeerd daar zo veel mogelijk duidelijkheid te creëren, binnen de kaders die door de overheid aan ons zijn gegeven. De Wkkgz bleek als uitzondering te zijn beschreven voor de lockdown maar is daar als wet nooit voor bedoeld. Daarnaast opereerde we daar als informerende partij niet alleen in, en gaven verschillende partijen andere adviezen. Wij betreuren deze onduidelijkheid, maar hebben gehandeld conform de overheidsregels die we op dat moment gecommuniceerd kregen.

7. Els stelt dat ANBOS verplicht is om aanwezig te zijn bij beurzen en ook om een vakblad beschikbaar te stellen.
Reactie ANBOS: Deze stelling is onjuist. Het is noch in statuten noch in huishoudelijk reglement opgenomen dat deze twee onderdelen verplicht zijn aan te bieden. Bij dit soort grote besluiten is input van leden erg belangrijk, dat hebben wij via verschillende kanalen gedaan, maar onder andere via een leden enquête. Wij hebben na het mededelen van dit besluit slechts enkele negatieve reacties hierover gekregen. Wij hebben vragen rondom het stoppen met het aanbieden van de Beauty Professional beantwoord en verwerkt in veelgestelde vragen tijdens de ALV.

8. Els van Meenen dringt erop aan dat Jantine van ‘t Klooster aftreedt.
Reactie ANBOS: De bestuurstermijn van Jantine van ’t Klooster was deze ALV nog niet ten einde, daarom werd een stemming hierover niet als agendapunt ingebracht. Het ANBOS bestuur vindt de ontstane situatie heel vervelend en is geschrokken door de ingezonden brief en de wijze waarop (op social media) gecommuniceerd wordt. Het is altijd vervelend als er een aantal leden niet tevreden zijn met het beleid van ANBOS, we kunnen daarin helaas niet iedereen tevreden stellen. Als vereniging zullen we daar altijd aan blijven werken, samen met onze leden. Hoewel de inbreng afkomstig is vanuit een kleine delegatie, wil het bestuur desondanks graag in overleg met zowel de schrijfster van de brief (mocht daar behoefte aan zijn) – maar vooral met de overige leden van ANBOS -om gezamenlijk te bespreken hoe we ANBOS nog mooier kunnen maken. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 bestuursleden en wij zouden dit graag uitbreiden. Wij roepen iedereen dan ook op om zich kandidaat te stellen, waarna (middels een democratisch proces) de leden kunnen bepalen met wie we de toekomst in gaan en hoe deze eruit gaat zien.

REACTIE GUDRUN HAS OP DE BESCHULDIGING AAN HAAR ADRES

“Ik was verbaasd mijn naam in dit stuk tegen te komen. Ik doe veel dingen voor onze branche. In mijn functie als algemeen bestuurslid van Skin heb ik geen enkele invloed op de accreditatie van opleidingen en workshops. Dit is een aparte commissie waar ik geen bemoeienis mee heb. Er wordt in dit stuk gesuggereerd dat mijn functie in het bestuur belangenverstrengeling zou zijn. Mijn integriteit wordt hierbij in twijfel getrokken en dat vind ik een kwalijke zaak. Ik heb er persoonlijk geen belang bij dat de workshops die ik geef geaccrediteerd worden, noch heb ik daar enige invloed op.”

TWEEDE REACTIE ELS VAN MEENEN OP REACTIE ANBOS

“Hierbij mijn reactie op de brief van ANBOS als reactie op mijn brief die ik naar het bestuur gestuurd had voor aanvang van de ALV. Ik zal de voor mij belangrijkste punten aflopen zoals ze genoemd worden in de reactie van ANBOS.”

Punt 1
De reactie van ANBOS is geen reactie op mijn punt. Ik geef aan dat ik mijn bestuursfunctie als ceremonieel heb ervaren. Een ervaring die niet alleen ik heb gehad, maar ook door, zoals in mijn brief genoemd, Janine van Rossum en Nathalia van den Ark zo zijn ervaren. Dat er niet in je eentje beslissingen kunnen worden genomen klopt, maar agendapunten er door heen jassen, soms onder druk van er moeten nu knopen worden doorgehakt, terwijl de overige bestuursleden geen kans krijgen zich goed in te lezen of een bestuurslid niet betrekken bij projecten die volledig aansluiten op betreffende portefeuille dat is ook niet hoe een bestuur hoort te werken. Helaas werkt het in de werkelijkheid dus vaak anders dan het in de statuten beschreven staat. Dit zal in andere punten nog verder duidelijk worden.

Voordat ik met punt 2 verder ga wil ik eerst even kort uitleggen hoe ANBOS bestuurlijk functioneert. Er is een Dagelijks Bestuur (DB) welke bestaat uit de voorzitter Jantine van ’t Klooster en de secretaris/ penningmeester Linda Reurich. Daarnaast is er nog een Algemeen Bestuur (AB) en die bestaat uit het DB en daarnaast bestuursleden (minimaal 1 en maximaal 3) die de verschillende secties met bijbehorende portefeuilles vertegenwoordigen. 1 van de dingen waar het DB over gaat zijn de personeelsbezetting en de arbeidsvoorwaarden van personeel.

Punt 2
Met toestemming van de onrechtmatig ontslagen werknemer mag zijn naam genoemd worden en heb ik dat ook in mijn brief gedaan: Patrick Greveling, voormalig manager bestuurszaken. Hoe zijn ontslag gegaan is heb ik in mijn brief denk ik voldoende beschreven en Patrick zal het hier dus ook niet bij laten zitten. ANBOS stelt dat Jantine van ’t Klooster geen rol heeft gespeeld in het officiële besluit haar tijdelijk als zzp’er in te huren. Tijdens de ALV zei Linda Reurich zelfs dat het bestuur hiermee had ingestemd. Zoals hier boven al vermeld, en zoals het in de statuten staat, gaat het DB over de arbeidsvoorwaarden van het personeel. En wie zijn het DB? Juist, Jantine van ’t Klooster en Linda Reurich…. Het AB gaat hier dus NIET over. ANBOS geeft in zijn reactie bij punt 1 aan dat het statutair gezien niet mogelijk is dat iemand in zijn eentje alles bepaalt en dat beslissingen over contracten etc nooit alleen worden genomen. Nu ben ik heel benieuwd wie de 2e persoon dan was die over de aanstelling op communicatie van Jantine van ’t Klooster ging, gezien het feit dat dit een taak van het DB is. Bedoelde Linda Reurich met dat ‘het bestuur hiermee had ingestemd’ dan het Algemeen Bestuur? Het AB wat tot de ALV bestond uit Jantine van ’t Klooster, Linda Reurich en Marleen Kila? Statutair gezien is dit niet mogelijk omdat het AB niet over arbeidsvoorwaarden van personeel gaat. Het enige juiste zou zijn geweest dat hier tijdens de ALV over gestemd zou worden. Want zoals ANBOS in zijn reactie bij punt 1 ook aangeeft is de ALV het hoogst beslissende orgaan. Dus als ANBOS transparantie zo hoog in het vaandel heeft staan dan was dit de enige juiste weg geweest. Wat betreft de vergoeding die Jantine van ’t Klooster zich zelf heeft toebedeeld kan ik alleen maar zeggen dat ik het betreffende bedrag uit zeer betrouwbare bron heb, iemand die er met de neus bovenop zat.

Punt 4 en 5
Deze punten zijn door mij benoemd om het niet transparant zijn van ANBOS duidelijk te maken. De verwevenheid in de diverse organisaties moet je ten alle tijden voorkomen, ook al heb je er geld in zitten. Dat je een meekijkende en meedenkende functie hebt is begrijpelijk in een startende fase, maar als je pretendeert als SKIN register onafhankelijk te zijn, dan moet je bestuur ten alle tijden ook onafhankelijk zijn en niet werkzaam zijn in takken van de branche waar een onderdeel van de organisatie SKINregister beslissingen over neemt zoals de accreditatiecommissie bepaalt welke opleidingen er geaccrediteerd worden en waar dus ook opleidingen bij zitten die door bestuursleden van datzelfde SKINregister gegeven worden. Daarnaast is een tijdelijke dubbelrol in mijn ogen geen 2 jaar… Over de WKKGZ ga ik hier geen woorden meer vuil maken, ik denk dat de meesten het er over eens zijn dat ANBOS hier grote steken heeft laten vallen door zelf dingen te voorbarig te roepen en hier door door mij en een aantal leden op terug gefloten is.

Onrechtmatig bestuur sinds 21 november 2021
Ik wil de leden van ANBOS nog op 1 ding wijzen. ANBOS geeft aan het eind van hun reactie al aan dat het bestuur op dit moment uit 3 leden bestaat. Volgens artikel 15 punt 1a. van de statuten hoort het bestuur uit een voorzitter, secretaris/penningmeester en ten minste 2 andere personen te bestaan en mag het bestuur nooit uit minder dan 3 bestuursleden bestaan. Volgens artikel 15 punt 2 moet de meerderheid van het aantal bestuurders kernlid zijn en volgens artikel 15 punt 4 mag van de bestuurders niet meer dan de helft betrokken zijn bij een onderwijsinstelling voor de schoonheidsverzorging of daarmee zakelijke relaties hebben. Van de huidige 3 bestuursleden zijn er 2 verbonden bij een onderwijsinstelling te weten Lenny van der Zwaan werkzaam voor het ROC Amsterdam en Jantine van ’t Klooster die ingehuurd wordt door ANBOS Academy voor het geven van workshops. Dit zijn dus 2 van de 3 bestuurders die relaties hebben met onderwijsinstellingen wat in strijd is met artikel 15 punt 4. Maar met artikel 15 punt 2 in oogschouw genomen, is het bestuur zelfs al sinds mijn aftreden als bestuurslid ONBEVOEGD en mag het sinds 21 november 2021 zelfstandig dus geen beslissingen nemen. Vanaf het moment van mijn aftreden bestond het bestuur namelijk uit Jantine van ’t Klooster, Linda Reurich en Marleen Kila waarbij alleen Linda Reurich kernlid is. Door deze ontstane situatie had ANBOS uiterlijk 30 januari een ALV bijeen moeten roepen (artikel 15 punt 5) wat ze tot op heden verzaakt hebben. Dit betekent dat alle bestuurlijke beslissingen die vanaf 21 november 2021 door het AB genomen zijn teruggedraaid moeten worden.

Kort samengevat: Het is een zooitje bij ANBOS, het bestuur is al ruim 7 maanden onrechtmatig en denkt dat zolang ze de leden niks vertellen er niks aan de hand is. Dit alles is voor mij de reden geweest om de beerput open te gooien.

Met vriendelijke groet,
Els van Meenen

Wat vind jij?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 Comment
  • Ik pers. Vind het al jaren een zooitje op ‘t Anbos: ik ben er ook een tijd uit ’t lidmaatschap daardoor geweest. Maar voor de klant breng ik mijn branche-ver. Graag onder de loep voor zekerheden. En mijzelf als kleine Salon dat ik evt ondersteuning van Anbos kan verwachten. De premie is hoog voor mij( zeker zonder Corona steun); maar als er zo met de financiën en bestuur en leden wordt om gegaan… dan ga ik mij toch weer opnieuw beraden. Want laten we Eerlijk zijn: EERLIJKHEID EN TRANSPARANTIE DUURT HET LANGST!! Ook al levert dat minder pers.€… voor je op.Je doet het nl voor een groot aantal collega’s in het land, met een beroep waar we trots op zijn! Mijn conclusie; een bestuur mag geen dubbele petten dragen en de leden moeten meer inspraak hebben bij financiële zaken; zij betalen immers de premie voor oa verloning ed. Want iemand de bek snoeren in een openbaar ALV op een vraag is geen kunst als er een incompleet bestuur is. Leden moeten kunnen vertrouwen en bouwen op hun vereniging!!


Ik wil me graag aanmelden voor de E-mail nieuwsbrief

MIJN INTERESSE

  
 

   

Vorige
Vogue Beauty Award 2022 voor Germaine de Capuccini
Ingezonden brief over ANBOS + nieuwe reacties van betrokkenen